Բանկի միջնորդությամբ դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող պահառության ծառայություններ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայությունների մատուցման սակագներ
Ծառայության անվանումը Միավորը
Սակագնի չափը (ԱԱՀ մասով տրված են առանձին նշումներ)

Սակագին բանկում 
հաշվետեր հանդիսացող 
անձանց համար
Սակագին բանկում հաշվետեր 
չհանդիսացող
 անձանց համար
Արժեթղթերի (փայերի) հաշվի բացում,փոփոխություն, պահպանում և փակում
Արժեթղթերի հաշվի բացում
Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար
Արժեթղթերի հաշվի վերաբացում
Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների
փոփոխության գրանցում
Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված արժեթղթերի) հաշվի պահպանումՅուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք /ամսական0.0005%+ ՀԿԴ սակագին նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ0.001%+ ՀԿԴ սակագին, 
1 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվի փակում-Անվճար
Կարգավորվող շուկայից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ
Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ «Ազատ առաքում» սկզբունքով *
Բաժնետոմսերի (փայերի) (FOP) փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր
անվանական արժեք/վճարում է փոխանցող կողմը
մինչև1 000 000 ՀՀ դրամը/ 2000 ՀՀ դրամ+ ՀԿԴ սակագին
1 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը 0,05%+ՀԿԴ սակագին
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել/ 1 500 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
Պարտատոմսերի փոխանցում ցանկացած հիմքով ներառյալ «Ազատ առաքում» սկզբունքով **
Պարտատոմսերի (FOP) փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր
անվանական արժեք /վճարում է փոխանցող կողմը
մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը /900 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2 000 001 ՀՀ դրամից մինչև 4 000 000 000 ՀՀ դրամը /0,005%+ՀԿԴ սակագին

4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել/ 200 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին
Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման
 
արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում
Հանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը3 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
Պորտֆելի փոխանցում՝ մեկ հաշվի օպերատորի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ հաշվի օպերատորի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին՝
արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում 
Պորտֆելի փոխանցումՀանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է փոխանցող կողմը2 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Բաժնետոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
Բաժնետոմսերի DVP փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական
արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը
Մինչև 1 000 000 000 ՀՀ դրամը/1 000 ՀՀ դրամ+դեպոզիտարայի սակագին

2 000 000 000ՀՀ դրամից ավել/ 1 400 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Պարտատոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
Պարտատոմսերի DVP փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը/1 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
10 000 000 մինչև 2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,007%+ՀԿԴ սակագին
2 000 000 000ՀՀ դրամից ավել/140 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին/
Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում
Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացումԻրացվող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը
իրականցնում է գրավառուն
Մինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը/0,05 % , նվազագույնը 2 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
140 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 90 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման,ինչպես նաև ձայնի իրավունքի սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ
Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում
ԳրավադրումԳրավի առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը
իրականացնում է գրավատուն
մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը/ 0,03% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ/
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել/ 900 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում
ՍառեցումՍառեցված արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը
իրականացնում է հաշվետերը
մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը/ 0,03% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել/ 900 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում
Առևտրային արգելադրում-Անվճար
Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար
Քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակումՔվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր
անվանական արժեք
0,25%, նվազագույնը 5 000ՀՀ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում
Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ
սահմանափակումների դադարեցում
-Անվճար
Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների (բացառությամբ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ անձնական հաշվից տեղեկանքի տրամադրում
Էլեկտրոնային եղանակովտեղեկանք2 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Առձեռն4 000 ՀՀ դրամ+ ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Անվանատիրոջ հաշիվների բացման և պահպանման հետ կապված ծառայություններ
Հաշվի օպերատոր չհանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և պահպանում
Անվանատիրոջ հաշվի բացում
Արժեթղթերի հաշիվ
150 000 ՀՀ դրամ+ ՀԿԴ սակագին
Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների
փոփոխության
գրանցում
Անվճար
Անվանատիրոջ հաշվի պահպանումՅուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք / ամսական0.0005% + ՀԿԴ սակագին
Հաշվի օպերատոր հանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում,փոփոխություն և պահպանում
Անվանատիրոջ հաշվի բացում
Արժեթղթերի հաշիվ
50 000 ՀՀ դրամ
Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցումԱնվճար
Անվանատիրոջ հաշվի պահպանումՅուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի
մնացորդների անվանական արժեք / ամսական
0.0005%+ՀԿԴ սակագին
*Ներառում է բաժնետոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը Դեպոզիտարիան չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:
**Ներառում է պարտատոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը Դեպոզիտարիան չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:


Թարմացված է առ 22.10.2013г., 18:23