Սակագներ

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ ՙԱ՚ կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ/ՙԱ՚ կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ 
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք Իրավաբանական անձինք ՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ ՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդեր
Գործարքներ հայկական շուկայում 1
մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ գործարքի 0.04% 7'000 ՀՀ դրամ գործարքի  0.03%  min 5'000 ՀՀ դրամ գործարքի  0.02% min  3'000 ՀՀ դրամ

գործարքի  0.01%, min  2'000 ՀՀ դրամ    
50 մլն.- 200 մլն. ՀՀ դրամ գործարքի  0.03%  
գործարքի  0.02%   
գործարքի  0.015% 
200 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի գործարքի  0.02% գործարքի  0.01% 
Գործարքներ ռուսական շուկայում 2
մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ 0.04% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ + Օպերատորի սակագին      
10 մլն.- 100 մլն. ՀՀ դրամ 0.035% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին      
100 մլն.- 1 մլրդ. ՀՀ դրամ 0.025% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին      
1 մլրդ. ՀՀ դրամ և ավելի 0.02% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին      
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3

ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%        
նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ      
առավելագույնը 20'000 ՀՀ դրամ    

   
Այլ կոնտրագենտների համակարգերի միջոցով բրոքերային ծառայությունների սակագները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով
Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) ՙԱ՚ կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ/ՙԱ՚ կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ 
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք Իրավաբանական անձինք ՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ  
Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում 50'000 ՀՀ դրամ 70'000 ՀՀ դրամ    
Գործարքներ հայկական շուկայում 1 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ      
Գործարքներ ռուսական շուկայում 2 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ      
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3 ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%, նվազագույնը 30'000 ՀՀ դրամ      
1  Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
2   Սակագներում ներառված չեն հարկերը,
3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:
* Ներառյալ ԱԱՀ: