Սակագներ

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ "Ա" կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք

Գործարքներ հայկական շուկայում¹

Մինչև 50 մլնՀՀ դրամ0.05% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ
50 մլն.- 100 մլնՀՀ դրամ0.04% գործարքի գումարից
100 մլնՀՀ դրամ և ավելի0.03% գործարքի գումարից
Գործարքներ ռուսական շուկայում ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների) հետ գործունեության ներքո²
Մինչև 15 մլնՀՀ դրամ0.1% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ
15 մլն.- 150 մլնՀՀ դրամ0.07% գործարքի գումարից
150 մլնՀՀ դրամ և ավելի0.06% գործարքի գումարից
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան` ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների) հետ գործունեության ներքո)³
“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%
նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ
 

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) "Ա" կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք
Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում50 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ հայկական շուկայում¹1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ ռուսական շուկայում ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների)
հետ գործունեության ներքո
²
1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական
շուկան` ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների) հետ գործունեության ներքո
“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%
նվազագույնը 30’000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ “Ա” կարգի* պետությունների 
ռեզիդենտ հաճախորդների, “Ա” կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանականան անձանց հետ
Ծառայության անվանումը Իրավաբանական անձինքֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Գործարքներ հայկական շուկայում¹
մինչև 50 մլնՀՀ դրամ0.05% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ0.04% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ
50 մլն.- 100 մլնՀՀ դրամ0.04% գործարքի գումարից0.03% գործարքի գումարից
100 մլնՀՀ դրամ և ավելի0.03% գործարքի գումարից0.02% գործարքի գումարից
Գործարքներ ռուսական շուկայում ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների) հետ գործունեության ներքո²
մինչև 15 մլնՀՀ դրամ0.1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ
15 մլն.- 150 մլն. ՀՀ դրամ0.07% գործարքի գումարից
150 մլնՀՀ դրամ և ավելի0.06% գործարքի գումարից
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների) հետ գործունեության ներքո) ³
“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%
նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) “Ա” կարգիպետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների
Ա” կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ 
Ծառայության անվանումը
Իրավաբանական անձինքֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում70 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ հայկական շուկայում¹1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ ռուսական շուկայում ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների)
հետ գործունեության ներքո
²
 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան ՎՏԲ Խմբի անդամ(ների) հետ գործունեության ներքո)³

“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%,
նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ


¹ Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը: 
² Սակագներում ներառված չեն հարկերը, բայց ներառված են բորսաների և գործընկերներ-բրոքերների միջնորավճարները:
³ Սակգները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:

** Ներառյալ ԱԱՀ։ 

*  ԱԿարգի երկրներ 
Անգոլա, Աֆղանստան, Գաիտի, Դեմոկրատական երկիր Կոնգո, Հյուսիսային Կորեա, Իրան, Կոտ դիվուար, Լիբերիա, Ռուանդա, Սոմալի, Սուդան, Սիեռա լիոն, Էրիթերիա և Եթովպիա, Հարավային Ռոդեզիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: Թարմացվել է առ 11.07.2014թ. 12:22