Ավանդ «Բազմարժութային»

Ավանդ «Բազմարժութային» ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ

մինչև 30օր 31-90 օր 91-180 օր 181-270 օր 271-365 օր
    AMD 

   2.15

        3.70        4.99           5.61           6.36 
    USD     0.20     0.40     0.60        0.80          1.00
    EUR  0.04 0.05     0.06          0.08      0.09 
   RUB       0.82       1.28       2.09         2.41         2.58

Ավանդ «Բազմարժութային» ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ

մինչև 30 օր

31 - 90 օր

91 - 180 օր

181 - 270 օր

271 - 365 օր

AMD

       2.15

     3.75

  5.10

                5.75

            6.55

  USD

     0.20

    0.40

   0.60

               0.80  

          1.00  

EUR

0.04

0.05

     0.06

          0.08

     0.09

  RUB           0.82         1.28          2.10               2.43            2.61

      Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի  տեսակը

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ: Ավանդը բազմարժությաին է և հնարավորություն ունի ավանդի արժույթի բազմակի փոփոխության (ավանդի ամբողջ գումարի չափով) ավանդի գործման ողջ ընթացքում: Ավանդի գումարի արժույթի փոփոխությունը կատարվում է Բանկում տվյալ պահին գործող տվյալ արժույթի փոխարժեքով և սահմանվում է Բակում տվյալ ավանդատեսակի համար գործող տարեկան տոկոսադրույք:

2.

Ավանդի  արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3. 

Ավանդի  ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.     

Ավանդի  նվազագույն  չափը

  • ՀՀ դրամով – 200.000 
  • ԱՄՆ դոլարով - 500 
  • ԵՎՐՈ - 400 
  • ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Տոկոսների  վճարում

Ամենամսյա կամ ժամկետի վերջում, Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

6

Ավանդի վերադարձ

Ավանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

7.

Վաղաժամկետ  մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։ Վճարված տոկոսների և վերահաշվարկված տոկոսների տարբերությունը պահվում է Ավանդի գումարից:

8.

Այլ Պայմաններ

Եթե Ավանդը հանդիսանում է վարկի ապահովման միջոց, Ավանդի արժույթի փոփոխությունը Վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածում հնարավոր չէ:  


Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև 

Թարմացվել է առ 11.11.2016թ.,10:58