Ավանդ «Էքսպրես+»

 "ԷՔՍՊՐԵՍ +" Ժամկետի սկզբում տոկոսների վճարմամբ **

30 օր 60 օր 90 օր 120 օր 150 օր 180 օր 270 օր 365օր 540 օր 730 օր
AMD 4.80% 4.67 % 6.57 % 6.99% 7.34% 7.94 % 8.18% 8.29 % 7.96% 7.64 %
USD 0.94 % 0.98 % 1.03% 1.16% 1.34% 1.47 %  1.76% 1.85% 1.95% 1.97 %
EUR 0.04 % 0.08% 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.07% 0.32 % 0.47% 0.55% 0.53%
RUB 1.73 % 1.72 % 2.90 % 2.89 % 2.87 % 3.64% 3.75% 3.75 % 3.68% 3.59 %
Ավանդը անսահմանափակ քանակով մուտքագրումներով*
Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո  և  15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը.
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի տեսակը

Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև ավանդի գումարի 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո  և  15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը.

2.

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3.

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.

Ավանդի նվազագույն չափը

  • ՀՀ դրամով – 200.000 
  • ԱՄՆ դոլարով - 500 
  • ԵՎՐՈ - 400
  • ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի սկզբում, Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

6.

Լրացուցիչ մուտքագրում

Ավանդատուի կողմից վերջին մուտքագրումը Ավանդին կարող է կատարվել Պայմանագրով նախատեսված ավանդի վերադարձման օրվանից ոչ ուշ քան 30 օրացուցային օր առաջ (ներառյալ Ավանդի վերադարձման օրը)։

7.

Ավանդի վերադարձ

Ավանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը` Հաճախորդի Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

8.

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։ Վճարված տոկոսների և վերահաշվարկված տոկոսների տարբերությունը պահվում է Ավանդի գումարից:

Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև 
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև  


Թարմացվել է առ 22 Մայիս 2018թ.