Ավանդ «Էքսպրես»

"ԷՔՍՊՐԵՍ" Ժամկետի սկզբում տոկոսների վճարմամբ  **

30 օր 60 օր 90 օր 120 օր 150 օր 180 օր 270 օր 365օր 540 օր 730 օր
AMD 4.81% 4.96 % 6.88% 7.32% 7.75% 8.42 % 8.66% 8.76 % 8.41% 8.05 %
USD 0.95 % 1.00 % 1.05 % 1.20% 1.39% 1.54 %  1.92% 2.10% 2.18% 2.15 %
EUR 0.06 % 0.10% 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.10% 0.40 % 0.50% 0.69% 0.69%
RUB 1.75 % 1.74 % 2.93 % 2.92 % 2.91 % 3.68% 3.93 % 4.08 % 4.00% 3.92 %
Ավանդը առանց մուտքագրումների և ելքագրումների 
Նկատառում`
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի տեսակը

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ

2.

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3.

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.

Ավանդի նվազագույն չափը

  • ՀՀ դրամով – 200.000 
  • ԱՄՆ դոլարով - 500 
  • ԵՎՐՈ - 400 
  • ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի սկզբում, Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

6

Ավանդի վերադարձ

Ավանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

7.

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։ Վճարված տոկոսների և վերահաշվարկված տոկոսների տարբերությունը պահվում է Ավանդի գումարից: 


Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև 
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև 


Թարմացվել է առ 22 Մայիս 2018թ.