Ավանդ «Էքսպրես»

                        "ԷՔՍՊՐԵՍ" Ժամկետի սկզբում տոկոսների վճարմամբ                    

մինչև 30 օր

31 - 90 օր

91 - 180 օր

181 - 270 օր

271 - 365 օր

AMD

                 4.81      

   6.91 

 8.42  

          8.92  

          8.99  

USD

      1.00  

1.30

 1.93

           2.16  

          2.63

EUR

0.06

     0.10

        0.10  

      0.47

   0.74

   RUB                 0.75          1.74                     2.91                  3.65                 4.08

Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի տեսակը

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ

2.

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3.

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.

Ավանդի նվազագույն չափը

  • ՀՀ դրամով – 200.000 
  • ԱՄՆ դոլարով - 500 
  • ԵՎՐՈ - 400 
  • ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի սկզբում, Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

6

Ավանդի վերադարձ

Ավանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

7.

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։ Վճարված տոկոսների և վերահաշվարկված տոկոսների տարբերությունը պահվում է Ավանդի գումարից: 


Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև 
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև 


Թարմացվել է առ 08 Սեպտեմբեր 2017թ.