Ավանդ «Հարմարավետ բիզնես»


"ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ԲԻԶՆԵՍ" Ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ**

30 օր 60 օր 90 օր 120 օր 150 օր 180 օր 270 օր 365 օր 540 օր 730 օր
AMD 4.81 % 4.31 % 6.38 % 6.71% 7.03 % 7.64 % 8.11 % 8.47 % 8.54% 8.61 %
USD 0.94 % 0.93 % 1.00 % 1.10% 1.25 % 1.35 %  1.49% 1.39% 1.62 % 1.75 %
EUR 0.04 % 0.08% 0.08 % 0.08 % 0.07 % 0.07% 0.30 % 0.32% 0.49 % 0.45 %
RUB 1.69 % 1.67 % 2.86 % 2.84% 2.83 % 3.61% 3.51 % 3.28 % 3.29% 3.29 %
Ավանդը անսահմանափակ քանակով մուտքագրումներով* և ելքագրումներում
Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը, ՀՀ դրամով ներգրավման ծավալային սահմանափակումը հանված է.
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով


Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի տեսակը

Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը և ելքագրումներ ավանդից։

2.

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3.

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.

Ավանդի նվազագույն չափը

- ՀՀ դրամով – 200.000
- ԱՄՆ դոլարով - 500
- ԵՎՐՈ - 400
- ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Ավանդի ելքագրում

Թույլատրվում է Ավանդից կատարել ելքագրումներ սկսած Ավանդի ձևակերպման հաջորդ օրվանից, մինչև Ավանդի ժամկետի ավարտման նախորդ օրը։ Ավանդից ելքագրման ենթակա գումարի չնվազող մնացորդը կազմում է տվյալ պահին Ավանդի 50%, Ավանդի ողջ ժամկետի ընթացքում չնվազող մնացորդն ունի ավելացման բնույթ (կուտակման արդյունքում)։ Ելքագրման դեպքում չնվազող մնացորդը չի նվազում։

6.

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի ավարտի վերջում

7.

Լրացուցիչ մուտքագրում

Ավանդատուի կողմից վերջին մուտքագրումը Ավանդին կարող է կատարվել Պայմանագրով նախատեսված ավանդի վերադարձման օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրացուցային օր առաջ (ներառյալ Ավանդի վերադարձման օրը)։

8

Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ

Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

9.

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից, եթե Ավանդատուն գերազանցել է 5-րդ կետով նախատեսված նվազագույն մնացորդը։Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև