Ավանդ «Դասական բիզնես»

"ԴԱՍԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ" Ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ **

30 օր 60 օր 90 օր 120 օր 150 օր 180 օր 270 օր 365 օր 540 օր 730 օր
AMD 4.83 % 5.00 % 6.90 % 7.50 % 8.00 % 8.78 % 9.25 % 9.60 % 9.60 % 9.60 %
USD 0.95 % 1.00 % 1.05 % 1.20 % 1.40 % 1.55 % 1.95 % 2.15% 2.25 % 2.25 %
EUR 0.06 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.40 % 0.50% 0.70 % 0.70 %
RUB 1.75 % 1.75 % 2.95 % 2.95 % 2.95 % 3.75 % 4.05 % 4.25 % 4.25 % 4.25 %
Ավանդը առանց մուտքագրումների և ելքագրումների

"ԴԱՍԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ" Ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ**

30 օր 60 օր 90 օր 120 օր 150 օր 180 օր 270 օր 365 օր 540 օր 730 օր
AMD 4.81 % 4.97 % 6.92 % 7.39 % 7.84 % 8.56 % 8.91 % 9.13% 8.94% 8.74 %
USD 0.95 % 1.00 % 1.05 % 1.20 % 1.40 % 1.54 % 1.93 % 2.13% 2.21 % 2.20 %
EUR 0.06 % 0.10% 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.40 % 0.50% 0.70 % 0.69 %
RUB 1.75 % 1.75 % 2.94 % 2.93 % 2.93 % 3.71 % 3.98 % 4.15 % 4.11 % 4.07 %
Ավանդը առանց մուտքագրումների և ելքագրումների

Նկատառում`
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի տեսակը

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ

2.

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3.

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.

Ավանդի նվազագույն չափը

- ՀՀ դրամով – 200.000
- ԱՄՆ դոլարով - 500
- ԵՎՐՈ - 400
- ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի ավարտի վերջում կամ ամենամսյա

6

Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ

Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

7.

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից:


Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև


Թարմացվել է առ 22 Մայիս 2018թ.