«Հարմարավետ բիզնես +»

"ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ԲԻԶՆԵՍ +"Ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ**

30 օր 60 օր 90 օր 120 օր 150 օր 180 օր 270 օր 365 օր 540 օր 730 օր
AMD 4.82% 4.71 % 6.74 % 7.17% 7.60 % 8.30 % 8.77% 9.13 % 9.16% 9.19 %
USD 0.95 % 0.98 % 1.03 % 1.17% 1.35% 1.48 %  1.80% 1.90% 2.04% 2.08 %
EUR 0.06 % 0.09% 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09% 0.37 % 0.44% 0.63 % 0.62 %
RUB 1.73 % 1.72 % 2.92 % 2.91 % 2.91 % 3.70% 3.87 % 3.93 % 3.93% 3.93 %
Ավանդը անսահմանափակ քանակով մուտքագրումներով* 
Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը, ՀՀ դրամով ներգրավման ծավալային սահմանափակումը հանված է.
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

 

Հիմնական պայմաններ

1.

Ավանդի տեսակը

Ավանդի գումարի վրա թույլատրվում է կատարել անսահմանափակ քանակությամբ մուտքագրումներ մինչև 150.000.000 դրամ ՀՀ, 300,000 դոլլար, 80.000 եվրո և 15 մլն. ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) հասնելը

2.

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

3.

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

4.

Ավանդի նվազագույն չափը

  • ՀՀ դրամով – 200.000
  • ԱՄՆ դոլարով - 500
  • ԵՎՐՈ - 400
  • ՌԴ ռուբլով - 20.000

5.

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի ավարտի վերջում

6.

Լրացուցիչ մուտքագրում

Ավանդատուի կողմից վերջին մուտքագրումը Ավանդին կարող է կատարվել Պայմանագրով նախատեսված ավանդի վերադարձման օրվանից ոչ ուշ քան 30 օրացուցային օր առաջ (ներառյալ Ավանդի վերադարձման օրը)։

7.

Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ

Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում, գումարը` Հաճախորդի Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

8.

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև
Անհատ Ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձևԹարմացվել է առ 22 Մայիս 2018թ.