Վարկային հաշվիչ

Վարկային հաշվիչ (ՎՏԲ (Հայաստան) Բանկ)
Վարկատեսակ  
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար  
  
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ, տարիների քանակ  
  
Տոկոսադրույքի տեսակ
Մարման եղանակ
Տարեկան տոկոսադրույք
12.0%
Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար
 
Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի ամսական վճարում անուիտետային մարումների դեպքում