Վարկային հաշվիչ

Վարկային հաշվիչ (ՎՏԲ (Հայաստան) Բանկ)
Վարկատեսակ  
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար  
  
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ, տարիների քանակ  
  
Տոկոսադրույքի տեսակ
Վարկատեսակ
 
Մարման եղանակ
Մարման եղանակ
 
Վարկի գումար
 
Վարկի ժամկետ, տարիների քանակ
 
Տարեկան տոկոսադրույք
12.0%
Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար
 
Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի ամսական վճարում անուիտետային մարումների դեպքում