VTB-BANK

Պահառություն

Պահառության նպատակն է արժեթղթերի պահպանման, որակյալ հաշվառման, արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ամրագրման և փոխանցման ապահովումը։

Պահառության գործունեության շրջանակում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է`

 • Սեփականատիրոջ, անվանատիրոջ և հավատարմագրային կառավարչի դեպո հաշիվների բացում
 • Արժեթղթերի հաշվառման և պահպանման ծառայություններ
 • Հաճախորդի հանձնարարականներով արժեթղթերի գրավադրման իրականացում
 • Արժեթղթերը պարտավորությամբ ծանրաբեռնելու փաստի արտացոլում
 • Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված ծառայություններ (արժեթղթերի փոխարկումը, արժեթղթերի չեղյալ համարումը (մարումը), արժեթղթերի բաժանումը և համախմբումը (կոնսոլիդացիան), արժեթղթերի գծով եկամուտների վճարումը, արժեթղթերից բխող իրավունքների իրականացման աջակցություն
 • Խորհրդատվություն և տեղեկատվական սպասարկում 

Իրավաբանական անձինք

Իրավաբանական անձինք ներկայացնում են` 

 • հաշվի բացման դիմում;
 • հաճախորդի քարտ;
 • հաճախորդի լիազորված ներկայացուցչի քարտ` առկայության դեպքում;
 • կանոնակարգի պատճեն բոլոր գրանցված փոփոխություններով և լրացումներով;
 • պետական գրանցման վկայական;
 • ՀՎՀՀ տեղեկանքի պատճե; 
 • համապատասխան լիազորագիր լիազորված ներկայացուցչին նշանակելու վերաբերյալ;
 • նշանակված անձի (անձանց) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, որով նա իրավունք ունի տվյալ պաշտոնում գործելու առանց լիազորագրի;
 • արժեթղթերի շուկայում հավատարմագրային  կառավարման մասնագիտացված գործունեությամբ և բրոքերային ու դիլերային գործունեությամբ զբաղվող անձնանց դեպքում համապատասխան վկայականների պատճեները;
 • եթե հաճախորդի լիազորված դեմքը հանդիսանում է բրոքերային կազմակերպությունը, ապա այդ դեպքում տրամադրվում է բրոքերային վկայականի պատճեն;
 • Պահառուի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում):

Ֆիզիկական անձինք 

Ֆիզիկական անձինք տրամադրում են`

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ1

Ծառայության անվանումըՖիզիկական և Իրավաբանական անձինք    ՀՀ բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդեր
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկումանվճար
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 50,05 % տարեկան
min 1՚000 ՀՀ դրամ 
0,03 % տարեկան, min 1՚000 ՀՀ դրամ0,02 % տարեկան
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում1՚000 ՀՀ դրամ*անվճար
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակով    անվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառությամբ առևտրային նպատակով)    1՚000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)անվճար
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններ    Պայմանագրային

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ1

Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինքԻրավաբանական անձինքՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում50000 ՀՀ դրամ70000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում20,5 % տարեկան, min 5000 ՀՀ դրամ0,5 % տարեկան, min 7000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում2000 ՀՀ դրամ*
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով)անվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով)2000 ՀՀ դրամ* (մեկ հանձնարարականի համար)
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային

1 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:

2 Վճարումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով միջին պորտֆելի համար հաշվարկված անվանական արժեքի վրա:

* Ներառյալ ԱԱՀ:

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայությունների մատուցման սակագներ

Ծառայության անվանումըՄիավորըՍակագնի չափը (ԱԱՀ մասով տրված են առանձին նշումներ)
Սակագին բանկում հաշվետեր հանդիսացող անձանց համարՍակագին բանկում հաշվետեր չհանդիսացող անձանց համար
Արժեթղթերի (փայերի) հաշվի բացում,փոփոխություն, պահպանում և փակում 
Արժեթղթերի հաշվի բացումԱրժեթղթերի հաշիվԱնվճար
Արժեթղթերի հաշվի վերաբացում
Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում
Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված արժեթղթերի) հաշվի պահպանումՅուրաքանչյուր ամսվավերջին հաշվետիրոջհաշվում առկաարժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք /ամսական0.0005%+ ՀԿԴ սակագին նվազագույնը   1 000 ՀՀ դրամ0.001%+ ՀԿԴ սակագին, 1 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվի փակում-Անվճար
Կարգավորվող շուկայից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ
Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ Ազատ առաքում սկզբունքով *
Բաժնետոմսերի (փայերի) (FOP) փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարում է փոխանցող կողմըմինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը - 2000 ՀՀ դրամ+ ՀԿԴ սակագին
1 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը 0,05%+ՀԿԴ սակագին
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել - 1 500 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
Պարտատոմսերի փոխանցում ցանկացած հիմքով ներառյալ Ազատ առաքում սկզբունքով **
Պարտատոմսերի (FOP) փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք /վճարում է փոխանցող կողմըմինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը - 900 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
2 000 001 ՀՀ դրամից մինչև 4 000 000 000 ՀՀ դրամը - 0,005%+ՀԿԴ սակագին
4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել -  200 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին
Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցումՀանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը3 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
Պորտֆելի փոխանցում՝ մեկ հաշվի օպերատորի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ հաշվի օպերատորի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին՝ արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում
Պորտֆելի փոխանցումՀանձնարարագիր/վճարումը իրականցնում է փոխանցող կողմը2 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Բաժնետոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
Բաժնետոմսերի DVP փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմըՄինչև 1 000 000 000 ՀՀ դրամը - 1 000 ՀՀ դրամ+դեպոզիտարայի սակագին
2 000 000 000ՀՀ դրամից ավել - 1 400 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Պարտատոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
Պարտատոմսերի DVP փոխանցումԳործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմըՄինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը - 1 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին
10 000 000 մինչև 2 000 000 000 ՀՀ դրամը - 0,007%+ՀԿԴ սակագին
2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել - 140 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին
Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում
Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգովիրացումԻրացվող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ վճարումը իրականցնում է գրավառունՄինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը - 0,05 %, նվազագույնը 2 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ

140 000 000 ՀՀ դրամից ավել - 90 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ

Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման, ինչպես նաև ձայնի իրավունքի սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ
Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում
ԳրավադրումԳրավի առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը իրականացնում է գրավատունմինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը -  0,03% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ/
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել - 900 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում
ՍառեցումՍառեցված արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարումը իրականացնում է հաշվետերըմինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը -  0,03% նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել -  900 000 ՀՀ դրամ+ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում   
Առևտրային արգելադրում-Անվճար
Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար
Քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակումՔվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք0,25%, նվազագույնը 5 000 ՀՀ դրամ + ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում
Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում-Անվճար
Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների (բացառությամբ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ անձնական հաշվից տեղեկանքի տրամադրում
Էլեկտրոնային եղանակովտեղեկանք2 000 ՀՀ դրամ +ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Առձեռն4 000 ՀՀ դրամ+ ՀԿԴ սակագին+ԱԱՀ
Անվանատիրոջ հաշիվների բացման և պահպանման հետ կապված ծառայություններ
Հաշվի օպերատոր չհանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և պահպանում
Անվանատիրոջ հաշվի բացումԱրժեթղթերի հաշիվ150 000 ՀՀ դրամ+ ՀԿԴ սակագին
Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցումԱնվճար
Անվանատիրոջ հաշվի պահպանումՅուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդներ իանվանական արժեք / ամսական0.0005% + ՀԿԴ սակագին
Հաշվի օպերատոր հանդիսացող անձի համար անվանատիրոջ հաշվի բացում, փոփոխություն և պահպանում
Անվանատիրոջ հաշվի բացումԱրժեթղթերի հաշիվ50 000 ՀՀ դրամ
Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցումԱնվճար
Անվանատիրոջ հաշվի պահպանումՅուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք / ամսական0.0005%+ՀԿԴ սակագին
*Ներառում է բաժնետոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը Դեպոզիտարիան չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:
**Ներառում է պարտատոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը Դեպոզիտարիան չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:

Թարմացվել է առ՝ 11-11-2019թ., 05:34

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ