VTB-BANK

Շահավետ ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  6% - 10%
  տարեկան եկամտաբերություն
  5.96% -9.97%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 730 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  100.000  ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  առանց ավելացման

  և նվազեցման


Online հայտ

Շահավետ ժամկետային ավանդ

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

100.000 ֏

6.00%6.30%6.50%7.30%7.80%8.50%9.0%10.00%9.80%9.80%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

100.000 ֏

5.96%6.36%6.59%7.42%7.93%8.63%9.07%9.97%9.57%9.35%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

300 €

0.50%0.50%0.50%0.80%0.80%0.80%0.90%1.00%1.00%1.00%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

300 €

0.48%0.49%0.50%0.80%0.80%0.80%0.90%1.00%1.00%0.99%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

10.000 ₽

0.20%1.00%1.90%2.30%2.90%3.30% 3.70%4.10%4.50%4.85%

70.000 ₽

0.35%1.15%2.05%2.45%3.05%3.45% 3.85%4.25%4.65%4.90%

500.000 ₽

0.50%1.30%2.20%2.60%3.20%3.60% 4.00%4.40%4.80%5.00%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

10.000 ₽

0.19%0.99%1.89%2.3%2.91%3.31%3.70%4.09%4.44%4.73%

70.000 ₽

0.34%1.14%2.04%2.45%3.06%3.46%3.85%4.42%4.59%4.78%

500.000 ₽

0.48%1.29%2.19%2.60%3.21%3.61%4.01%4.39%4.74%4.87%
 • Ավանդի արժույթ՝  ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի

 • Ավանդն առանց համալրման և նվազեցման հնարավորությամբ է

 • Ավանդի ժամկետ՝ 30 օրից մինչև 730 օր

 • Ավանդի նվազագույն գումար՝  100 000 ՀՀ դրամ,300 Եվրո  10.000 ՌԴ ռուբլի

Ձեր ընտրությամբ ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`

 • ավանդի ժամկետի ավարտին
 • ավանդի ժամկետի սկզբում
 • ամսական պարբերականությամբ
 • Տոկոսների ստացման «ժամկետի սկզբում» եղանակով ՀՀ դրամով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Շահավետ - ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից (-0.75%) չափով (բացառությամբ 540 և 730 օրերի համար):
 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Շահավետ- ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.40%),Եվրո` (-0.01%), Ռուսական ռուբլի`(-0.1%):
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ ավանդի գումարը, ընդ որում՝

 • Եթե ՀՀ դրամով ավանդը վաղաժամկետ դադարեցվում է մինչև 180-րդ օրը (ներառյալ), ապա տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:
 • Եթե ՀՀ դրամով ավանդը վաղաժամկետ դադարեցվում է 181-րդ օրվանից հետո, ապա տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է արտոնյալ տոկոսադրույքով` (-2%) պայմանագրի ձևակերպման/երկարաձգման օրվա դրությամբ գործող Շահավետ ավանդատեսակի ամփոփագրով սահմանված տոկոսադրույքից`փաստացի հաշվարկված օրերի համար:
 • Արտարժույթով Ավանդը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 

 

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:

 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Շահավետ ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

 

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:14

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ