VTB-BANK

Ավտովարկավորման շահավետ պայմաններ Renault Armenia-ի հետ


Ավտովարկավորման շահավետ պայմաններ Renault Armenia-ի հետ

 

  Արժույթ

  ՀՀ դրամ

  Տարեկանանվանականտոկոսադրույք

  9.9-11.9%

  Sարեկանփաստացիտոկոսադրույք

  15.6%-20.6%

  Տոկոսագումարիհաշվարկմանևվճարմանկարգը

  Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ

  Նվազագույնկանխավճար

  10%

  Վարկ/գրավառավելագույնհարաբերակցություն

  90%

  Առավելագույնժամկետ

  5 տարի

  Նվազագույնժամկետ

  1 տարի

  Մարմանեղանակ

  1. Հավասարաչափ ամսական (անուիտետային) վճարումներ

  2. Մնացորդային վճարում. մայր գումարի 70% մարվում է ամսական անուիտետային ժամանակացույցով մինչև ժամկետի վերջ, մայր գումարի 30% մնում է մարման համար ժամկետի վերջում:

  Վարկիառավելագույնգումար

  28,000,000 ՀՀ դրամ

  Վարկինվազագույնգումար

  1,000,000 ՀՀ դրամ

  Վարկիվաղաժամկետմարմանարգելք

  Առանց սահմանափակման

  Վարկիորոշմանկայացմանև  հաճախորդինտեղեկացմանժամկետ

  5 (հինգ) աշխատանքային ժամ

  Ամենամսյամիջնորդավճարվարկայինհաշվիսպասարկմանհամար

  Հայտի ձևակերպման պահին գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 0.18%:

  Հայտիդիտարկմանմիանվագմիջնորդավճար

  Չի նախատեսվում

  Վարկիտրամադրմանմիանվագմիջնորդավճար

  Վարկի գումարի 2%, բայց ոչ ավել, քան 70,000 AMD

  Գրավիցազատում (պարտադիր)

  1 000 ՀՀ դրամ

  Վարկառուիկողմիցպարատավորություններիչկատարմանդեպքումտույժեր

  0.09% չափով տույժ ժամկետանց վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ` ամեն ժամկետանց օրվա համար

  Գույքի ապահովագրություն` ԿԱՍԿՈ

  Ապահովագրումն իրականացվում է ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում մեկ տարի ժամկետով Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերություններում գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով: Ամեն հաջորդող տարում իրականացվում է վերաապահովագրում ևս մեկ տարով նախորդ տարում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքից հանած 10% արժեքի չափով: Վերջին տարվա համար ապահովագրումն իրականացվում է վարկի մնացած ժամկետի համար:

  Հաճախորդի կյանքի ապահովագրություն վարկի ողջ ժամկետի համար

  Վարկի մնացորդի չափով` եկամուտներին համապատասխան: Ապահովագրվում է դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության կորուստը /ապահովագրվում է Վարկառուն/համավարկառուն և այն անձինք, որոնք կրում են համապարտ /հաճախորդին հավասար/ պատասխանատվություն բանկի առջև վարկի մարման համար/ եկամուտներին համապատասխան/ վարկի մնացորդի չափով

  Այլ պայմաններ

  Համաձայն Բանկում գործող առաջնային շուկայից ավտովարկավորման պայմանների և սակագների

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

   

  Կարգավիճակ

  1. ՀՀ ռեզիդենտ, ով ունի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե

  2. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում

  Համավարկառու

  Ֆիզիկական անձ, ով հանդիսանում է Վարկառուի կինը/ ամուսինը կամ գտնվում է Վարկառուի հետ ազգակցական կապի մեջ (ծնողներ, չափահաս երեխաներ, եղբայր/ քույր, եղբոր/քրոջ կին/ամուսին, կնոջ/ամուսնու եղբայր/քույր, կնոջ/ամուսնու ծնողներ, հորաքույր/մորաքույր, հորեղբայր/մորեղբայր, տատիկներ, պապիկներ): Համավարկառուների քանակը չպետք է գերազանցի 2:

  Վարկային պատմությանը ներկայացվող
  պահանջներ

  Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

  Աշխատանքային փորձ

  1. Նվազագույնը 4 ամիս չընդհատված աշխատանքային փորձ վերջին աշխատանքային վայրում:
  2. Այն դեպքում, երբ հաստատվում է միայն աշխատանքի փաստը` միայն մշտական աշխատանքային վայրի նկատմամբ պահանջ: Այն դեպքում, եթե հաճախորդը չի աշխատում, ապա նա պետք է ունենա երկրորդային եկամուտներ:

  Տարիք

  Վարկառուի տարիքը վարկը ստանալու պահին պետք է լինի 21 տարեկանից ոչ պակաս, վարկի մարման պահին վարկառուի տարիքը չպետք է գերազանցի թոշակի անցնելու տաիքը:

  Վճարունակության գնահատում`

  Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վճարում է 40% կանխավճար, ապա ստուգվում է միայն հաճախորդի աշխատանքի փաստի առկայությունը:

  Վարկառուն/համավարկառուն պետք է ունենա կայուն եկամուտ:

  Գրավի առարկա

  Ձեռք բերվող ավտոմեքենա

  Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի
  գնահատում

  Ավտոսրահի կողմից տրամադրված տեղեկանքում նշված ավտոմեքենայի արժեքի հիման վրա

  Գույքի ապահովագրություն` ԿԱՍԿՈԱպահովագրումն իրականացվում է ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում մեկ տարի ժամկետով Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերություններում գրավի - ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով: Ամեն հաջորդող տարում իրականացվում է վերաապահովագրում ևս մեկ տարով նախորդ տարում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքից հանած 10% արժեքի չափով: Վերջին տարվա համար ապահովագրումն իրականացվում է վարկի մնացած ժամկետի համար:

  Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

  1.     
  2. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
  3.     
  4. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
  5.     
  6. Վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
  7.     
  8. Վճարունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
  9.     
  10. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

  Առաջնային շուկայից ավտովարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

  Օգտվելով տվյալ վարկատեսակից Դուք հնարավորություն եք ստանում վարկին զուգահեռ ձեռք բերել նաև վարկային քարտ (Companion Cards) առանց հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու: Պայմանները`այստեղ 

  Ուշադրություն` վարկի տոկոաագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոաադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

  Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

  Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

  Զգուշացում՝ պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 

  Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 

  Զգուշացում՝ Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքոիմ Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

  Գնահատող և ապահովագրական կազմակերպություններ

  «Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»

   

   Թարմացվել է առ՝ 11-09-2020թ., 18:49

   Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

   Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

   Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

   Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

   Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

   Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

   Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
   ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
   Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ