VTB-BANK

Հիփոթեք «Ռեմ Գրուպ» ՍՊԸ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  200 մլն AMD

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝ 11.8%-12.5%

  փաստ.` 13.2%-13.6%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  30 տարի

 • Նախնական որոշման կայացման ժամկետ

  Նախնական որոշման կայացման ժամկետ

  մինչև 1.5 աշխատանքային օր


Հիփոթեք «Ռեմ Գրուպ» ՍՊԸ կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով

Վարկի ձևակերպման վայր

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գտնվելու բնակավայրի (մարզի)

(կամ բնակավայրի մոտ գտնվող մասնաճյուղ) և/կամ

հաճախորդի փաստացի հասցեով ցանկացած մասնաճյուղ:

Մասնաճյուղի բացակայության դեպքում՝

մոտակա մասնաճյուղ հաճախորդի հայեցողությամբ:

Ձեռք բերվող գույք

Ք․ Երևան, Ֆրունզե 6/11, 8/9 հասցեով կառուցման ընթացքում

գտնվող բնակելի անշարժ գույք

Արժույթ

AMD

Վարկ Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

95%

Նվազագույն կանխավճար

5%

Վարկի առավելագույն գումար

 • 200 մլն․ ՀՀ դրամ*:

* բայց ոչ ավել, քամ 30 մլն ռուբլուն համարժեք ՀՀ դրամ:

Վարկի նվազագույն  գումար

1,000,000 AMD

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք AMD *

11.8%

12.5%

Տարեկան  փաստացի տոկոսադրույք

13.2%-13.6%

Տոկոսագումարի հաշվարկման  եւ  վճարման  կարգը

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ

օրական կտրվածքով եւ ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ

Անվանական  տոկոսադրույքի փոփոխում

Վարկիոչնպատակայինօգտագործմանփաստիբացահայտմանդեպքում

Բանկըիրավունքունիմիակողմանիորենբարձրացնելվարկիտոկոսադրույքը,

ինչպեսնաեւկիրառելայլմիջոցներ` համաձայնվարկայինպայմանագրիպայմանների:

Առավելագույն  ժամկետ

30 տարի

Նվազագույն  ժամկետ

3 տարի

Մարման եղանակ

Ըստ հաճախորդի ընտրության` անուիտետային վճարումներ,

կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարումm գումարած վարկի

մնացորդի վրա հաշվարկված տոկոսները (զսպանակաձեւ մարում)

Վարկի  տրամադրման եղանակ

Միանվագ, անկանխիկ:

Վարկի  վաղաժամկետ մարման արգելք

Վաղաժամկետ մարման մասով սահմանափակումներ չկան:

Վարկառուն/ները իրավունք ունի/են՝

առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծել վարկային 

պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային

 օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ): 

Այդ դեպքում Վարկառուն/ները պարտավոր է/են վարկի փաստացի օգտագործված օրերի համար վճարել վարկային պայմանագրով 

նշված փաստացի

 տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարները:

վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետներից շուտ մարել վարկը

Տվյալ դեպքում Վարկառուի/ների նկատմամբ տուժանք չի կիրառվումընդ որում`

 • ենթակա են նվազեցման վարկի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների

միջնորդավճարների և սպասարկման վճարների ծախսը:

 • ենթակա չեն նվազեցման սույն պայմանագրի պայմանների չկատարմա 

կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված տուժանքները,

վարկի մարման և/կամ տոկոսների վճարման նպատակով կատարված 

փոխանցումների համար, ինչպես նաև այդ նպատակով բացված հաշիվների 

սպասարկման համար վճարված գումարները,նոտարական վավերացման,

 պետական գրանցման (նշված ծառայությունների առկայության դեպքում

դիմաց կատարված վճարներըհավելյալ՝ սույն վարկի հետ կապ չունեցող,

 վարկառուի ցանկությամբ ընտրված ապահովագրական ծառայությունների դիմաց

 կատարված ապահովագրավճարները:

Վարկի ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում ենթակա են վերադարձման

 նախապես վճարված, սակայն փաստացի չօգտագործված ամիսների/օրերի համար կատարված վճարները:

Վարկի նախնական  որոշման 

 կայացման եւ հաճախորդին 

տեղեկացմանառավելագույն ժամկետ

1.5 աշխատանքային օր

Երկրորդ փուլով փաստաթղթերի  

տրամադրման առավելագույն ժամկետ

20 օրացուցային օր` հայտի գծով նախնական որոշում կայացնելուց հետո

Վարկի  տրամադրման մասին դրականորոշման

գործողության  առավելագույն ժամկետ

20 աշխատանքային օր` երկրորդ փուլով դրական որոշում կայացնելուց հետո

Վարկառուին  վարկի  տրամադրման ժամկետ

Համապատասխան պայմանագրերը նոտարական կարգով կնքելուց եւ պետական լիազոր

մարմիններում համապատասխան ձեւակերպումներ իրականացնելուց հետո

Ամենամսյա  միջնորդավճար  վարկայինհաշվի  

սպասարկման  համար

Վարկի գումարի 0.05%

Նախատեսված չէ

Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճար

Նախատեսված չէ

Վարկի տրամադրման  միանվագ   միջնորդավճար

Նախատեսված չէ

Գրավից  ազատում

2 000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի  սահմանափակումների  մասին  

միասնականտեղեկանքի ստացման միջնորդավճար 

(ըստ   հաճախորդի ցանկության

 

Համաձայն Բանկի սակագների

Գրավի գրանցում  (ըստ հաճախորդի ցանկության)

Սեփականության  իրավունքի գրանցում  (ըստ  հաճախորդի  ցանկության)

Նոտարական ծառայության  դիմաց  միջնորդավճար

10 000 -  25 000 ՀՀ դրամ

Տրամադրված վարկերի ապահովածություն հանդիսացող գրավադրված գույքը (շարժական/անշարժ) վաճառելու համաձայնություն կամ արդեն իսկ այլ վարկային կազմակերպության/բանկի գրավով ծանրաբեռնված գույքի գրավադրմամբ նոր վարկի տրամադրման/ձևակերպման թուլտվություն

50,000 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի պահանջով  այլ ապահովածության միջոցով անշարժ գույքի փոխարինում, որը հանդիսանում է վարկային պարտավորության ապահովածություն

30,000 ՀՀ դրամ

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Հաճախորդի պահանջով ցանկացած գրավի մասնակի ազատում, որը հանդիսանում է պայմանագրի ապահովածություն

20,000 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի պահանջով գրավատուի, վարկային պարտավորության մասով ապահովություն հանդիսացող  անշարժ գույքի փոխարինում/ավելացում

20, 000 ՀՀ դրամ

Վարկառուի/համավարկառուի փոփոխություն, համավարկառուի բացառում

30,000 ՀՀ դրամ

Բանկային հաշիվների բացում/ վարում

Համաձայն Բանկի սակագների

Վարկառուի  կողմից  պարտավորությունների 
 չկատարման  դեպքում  տույժեր

Ժամկետանց վարկի և տոկոսային գումարի նկատմամբ 0.13%-իչափով

յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար

Գումարի կանխիկացում

Համաձայն հաշվի սպասարկման սակագների

Վարկային հաշվի  գծով  քաղվածքի/տեղեկանքի  տրամադրում

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ գործող "Բանկային հաշիվների բացման և 

սպասարկման պայմանների և սակագների" համաձայն

Ապահովագրություն

Ապահովագրումը իրականացվում է մեկ տարի ժամկետով բացառապես

Բանկի կողմից հավատարմագրված ընկերություններում:

Ամեն հաջորդող տարում վերաապահովագրվում է ևս մեկ տարով:

Վերջին տարվա համարապահովագրությունը կատարվում է

վարկի մնացած ժամկետի համար:

Ապահովագրությանհամարմիջնորդավճարսահմանվածչէ:

Անձնական  ապահովագրություն 

վարկի  ողջ  ժամկետի համար

Ապահովագրվում է դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության

կորուստը /ապահովագրվում է Վարկառուն/համավարկառուն եւ այն անձինք,

որոնք կրում են համապարտ /հաճախորդին հավասար/

պատասխանատվություն բանկի առջեւ վարկի մարման

համար/ եկամուտներին համապատասխան / վարկի մնացորդի չափով

*Հաճախորդի կողմից աշխատավարձ ստանալիս Բանկում գործում են լրացուցիչ արտոնություններ: Բանկից աշխատավարձ չստանալու դեպքում այդ արտոնությունը կարող է չեղյալ համարվել, որի արդյունքում վարկի անվանական տոկոսադրույքը կբարձրանա այդ արտոնության չափով:

 

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Կարգավիճակ

1. ՀՀ ռեզիդենտ, որն ունի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված մշտական գրանցման կամ փաստացի բնակության հասցե
2. ԼՂՀ գրանցված քաղաքացիներ, ովքեր ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում

Համավարկառու

Համավարկառուն ֆիզիկական անձ է, որը հանդիսանում է Վարկառուի կինը/ ամուսինը կամ գտնվում է Վարկառուի հետ ազգակցական կապի մեջ (ծնողներ, չափահաս երեխաներ, եղբայր/ քույր, եղբոր/քրոջ կին/ամուսին, կնոջ/ամուսնու ծնողներ, հորաքույր/մորաքույր, հորեղբայր/մորեղբայր, կամ այլ ազգականներ, որոնք ապրում են Վարկառուի հետ միասին): Համավարկառուների քանակը չպետք է գերազանցի 2:

Տարիք

Վարկառուի տարիքը վարկը ստանալու պահին պետք է լինի 21 տարեկանից ոչ պակաս, վարկի մարման պահին վարկառուի տարիքը չպետք է գերազանցի թոշակի անցնելու տարիքը

Վարկայինպատմությանըներկայացվողպահանջներ

Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

Աշխատանքայինփորձ

1. 4 ամիս չընդհատված աշխատանքային փորձ վերջին աշխատանքային վայրում

2. Ընդհանուր աշխատանքային ստաժ` առնվազն 1 /մեկ/ տարի

- Վարկավորումը անհնար է, եթե վաճառողը և գնորդը հանդիսանում եմ մեկ ընտանիքի անդամներ:

- Վարկառուն/համավարկառուն պետք է ունենա կայուն եկամուտ:

Գրավի առարկա

Ձեռք բերվող անշարժ գույք (կարող է պահանջվել նաև լրացուցիչ գրավ)

Գույքի գտնվելու   վայրը

ՀՀ

Անշարժ գույքի  շուկայական  արժեքի  գնահատում

Վարկի տրամադրման պահին հիմք է ընդունվում անշարժ գույքի գինը համաձայն տեղեկանքի կառուցապատողից: Կառուցապատման ավարտից հետո անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է անկախ գնահատող ընկերության կողմից 100% ավարտվածությամբ անշարժ գույքի սեփականության վկայականը ստանալուց հետո՝ այն Բանկում գրավադնելու ժամանակ:

Գույքի ապահովագրություն`  վարկի  ամբողջ  ժամկետի  համար

Գրավադրվող գույքը գնահատված շուկայական արժեքի չափով

Լրացուցիչ պայմաններ

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ:

Տոկոսադրույքի հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակ`

 • Վարկի սկզբնական գումար` 10,000,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տարեկան տոկոսադրույք` 12.9%
 • Վարկի մասով հաշվեգրվող օրական տոկոսագումարը կկազմի՝ 10,000,000*12.9/100/365=3,534 ՀՀ դրամ
 • Հերթական մարումից հետո վարկի մայր գումարի մնացորդ` 9,900,000 ՀՀ դրամ
 • Հերթական մարումից հետո վարկի մասով հաշվեգրվող օրական տոկոսագումարը կկազմի` 9,900,000*12.9/100/365=3,499 ՀՀ դրամ

Հաճախորդիվարկայինհայտըմերժվումէ, եթե`

 • Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 • ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ “ԱՔՌԱ” վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 • Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 • Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

ՈւշադրությունԴուքիրավունքունեքհաղորդակցվելֆինանսականկազմակերպությանհետՁերնախընտրածեղանակով՝փոստայինկապիմիջոցովկամէլեկտրոնայինեղանակով: էլեկտրոնայինեղանակովտեղեկատվությանստացումըամենահարմարավետնէ: Այնհասանելիէ 24/7 ռեժիմով, զերծէթղթայինտեղեկատվությանկորստիռիսկերիցեվապահովումէգաղտնիություն:

Ուշադրություն` Հարգելիհաճախորդ` ՎարկայինհայտիվերաբերյալդրականորոշումկայացնելուցհետոնախքանվարկայինպայմանագրիկնքումըհամաձայնՀՀԿԲխորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-իթիվ 229-Նորոշմամբհաստատված«Ֆինանսականկազմակերպություններիգործարարվարվելակերպիկանոնները»կանոնակարգ 8/05-ի»ԲանկըՁեզտրամադրումէԱնհատականթերթիկ, որումկներկայացվենՁեզտրամադրվելիքվարկիանհատականպայմանները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերիլվացմանևահաբեկչությանֆինանսավորմանդեմպայքարիմասին»ՀՀօրենքովսահմանվածՀաճախորդիպատշաճուսումնասիրությաննպատակով, կարողէՀաճախորդից«Ճանաչիրքոհաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքիհիմանվրապահանջելլրացուցիչփաստաթղթերկամայլտեղեկություններ, ինչպեսնաևբանավորհաղորդակցմանընթացքումլրացուցիչհարցերտալՀաճախորդին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «Օտարերկրյահաշիվներիհարկայինհամապատասխանությանակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))»հիմանվրաԱՄՆ-իհետկնքածհամաձայնագրիհամաձայնԲանկըՁեր՝ԱՄՆհարկատուհանդիսանալուհանգամանքըպարզելուհամարկարողէիրականացնելլրացուցիչտեղեկատվությանհավաքագրում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկային պատմություն և ՍՔՈՐ գնահատական

Զգուշացում՝ պարտավորություններիչկատարմանդեպքումգրավըպարտավորություններըծածկելուհամարբավարարչլինելուդեպքումպարտավորությունըկարողէմարվելվարկառուիայլգույքիհաշվին:

Զգուշացում՝ Ձերգույքը (տունը, մեքենանկամայլ) կարողէառգրավվել, եթեԴուքժամանակինչկատարեքՁերտոկոսագումարներիեվվարկիգումարիմարումները

Զգուշացում՝ Ձերկողմիցտոկոսագումարներիև վարկիգումարիմարումներըժամանակինչվճարելուդեպքումՁերմասինտեղեկատվությունըկգրանցվիվարկայինռեգիստրում, որտեղձևավորվումէՁերվարկայինպատմությունը: ԴուքիրավունքունեքվարկայինբյուրոյիցտարեկանմեկանգամանվճարձեռքբերելՁերվարկայինպատմությունը: ՎատվարկայինպատմությունըկարողԷխոչընդոտելՁեզ` ապագայումվարկստանալուժամանակ:

«Ռեմ Գրուպ» ՍՊԸ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման համար Վարկառուի/Համավարկառուի անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Օգտվելով տվյալ վարկատեսակից Դուք հնարավորություն եք ստանում վարկին զուգահեռ ձեռք բերել նաև վարկային քարտ (Companion Cards) առանց հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու: Պայմանները` այստեղ

Գնահատող և ապահովագրական կազմակերպություններ 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»

Ուշադրություն` «Ձերֆինանսականտեղեկատուն» ֆիզիկականանձանցառաջարկվողծառայություններիորոնման, համեմատմանևՁեզհամարամենաարդյունավետտարբերակիընտրությունըհեշտացնողէլեկտրոնայինհամակարգէ:

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:42

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ