VTB-BANK

Օնլայն վարկ

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  մինչև զուտ եկամտի 12-պատիկը

 • Sարեկան տոկոսադրույք

  Sարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝14.5%-18%

  փաստ.` 19.6%-22.7%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  5 տարի

 • Վարկի որոշման ժամկետ

  Վարկի որոշման ժամկետ

    մինչև 15 րոպե


Online վարկ

Օնլայն վարկ

Վարկի ձևակերպման վայր      

Առցանց հարթակ

Հաճախորդի նպատակային խումբ

Խումբ 1` Բանկի աշխատավարձային նախագծերի աշխատակիցներ  

Խումբ 2`  հավատարմագրված  կազմակերպությունների աշխատակիցներ

Խումբ 3` Ֆիզիկական անձինք, ովքեր ունեն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվներով  չշրջանառվող աշխատավարձ, ՓԲԸ հաշիվներով  չշրջանառվող աշխատավարձ, (համաձայնագրերի, պայմանագրերի, կանոնավոր եկամուտ  և այլնի վրա հիմնված)

Ապահովությունը

Եկամտի ստացման իրավունք

Արժույթ

AMD

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*

14.5%-18%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

19.6%-22.7%

Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկմամբ վարկի ստացման ընտրության դեպքում տոկոսադրույքից զեղչ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք հանած 1.5%

Տոկոսադրույքի ֆիքսում

Տոկոսադրույքը ֆիքսվում է վարկի ամբողջ ժամկետի համար

Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ

Վարկի ժամկետ

Խումբ 1,2՝ 12-60 ամիս                      Խումբ 3` 36-60 ամիս

Մարման եղանակ

Անուիտետային վճարումներ, կամ եռամսյակային մարումներ

Վարկի առավելագույն գումար

Խումբ 1` Եկամուտների (հարկումից հետո) 11-ապատիկը

Խումբ 2` Եկամուտների  (հարկումից հետո) 6-ապատիկ                                            Խումբ 3`Եկամուտների (հարկումից հետո) 3-ապատիկը                                  

Վարկի նվազագույն գումար

100,000 AMD

Վարկի տրամադրման եղանակ

Միանվագ, անկանխիկ եղանակով:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման մասով սահմանափակումներ չկան:
Վարկառուն/ները իրավունք ունի/են՝
- առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծել վարկային պայմանագիրը
 դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ):
Այդ դեպքում Վարկառուն/ները պարտավոր է/են վարկի փաստացի օգտագործված օրերի համար
վճարել վարկային պայմանագրով նշված փաստացի տոկոսադրույքով
 հաշվարկված տոկոսագումարները:
- վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետներից շուտ մարել վարկը:
 Տվյալ դեպքում Վարկառուի/ների նկատմամբ տուժանք չի կիրառվում, ընդ որում`
ենթակա են նվազեցման վարկի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսների,
միջնորդավճարների և սպասարկման վճարների ծախսը:
ենթակա չեն նվազեցման սույն պայմանագրի պայմանների չկատարմա կամ
ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված տուժանքները, վարկի մարման և/կամ տոկոսների վճարման նպատակով կատարված փոխանցումների համար,
 ինչպես նաև այդ նպատակով բացված հաշիվների սպասարկման համար վճարված գումարները,

նոտարական վավերացման,

պետական գրանցման (նշված ծառայությունների առկայության դեպքում)

դիմաց կատարված վճարները, հավելյալ՝ սույն վարկի հետ կապ չունեցող,

վարկառուի ցանկությամբ ընտրված ապահովագրական ծառայությունների դիմաց կատարված

ապահովագրավճարները:

Վարկի ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում ենթակա են վերադարձման

 նախապես վճարված, սակայն փաստացի չօգտագործված ամիսների/օրերի համար կատարված վճարները:

Վարկի որոշման կայացման և հաճախորդին տեղեկացման առավելագույն ժամկետ

  մինչև 15 րոպե

Վարկի տրամադրման մասին դրական որոշման գործողության առավելագույն ժամկետ

24 ժամ

Վարկառուին վարկի տրամադրման ժամկետ

         †      Վարկի որոշման կայացումից անմիջապես հետո
            ‡        

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր)

0.11% վարկի սկզբնական գումարից (300,000 AMD և բարձր վարկի գումարի դեպքում ոչ պակաս քան 350 AMD), բայց ոչ ավել քան 9,000 AMD

 Վարկային հաշվի հավելյալ  սպասարկման ամսական միջնորդավճար (կամավոր)

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճարին (պարտադիր) գումարվում է նաև` Մինչև 1,500,000ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.12%, 1,500,001 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում` տրամադրված վարկի գումարի 0.11%, բայց ոչ ավել քան 3,000 AMD.

Միանվագ միջնորդավճար հայտի դիտարկման համար

0

Միանվագ միջնորդավճար վարկի տրամադրման համար (կախված վարկի գումարից)   

0

Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում

Համաձայն բանկային հաշիվների և քարտային հաշիվների Բանկի սակագների

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում տույժեր

Ժամկետանց վարկի և տոկոսային գումարի նկատմամբ 0.13%.-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար

Վարկային միջոցների կանխիկացում

Վարկը հաճախորդի գործող քարտային հաշվին տրամադրելու դեպքում՝ համաձայն տվյալ հաշվի գործող սակագների: Տվյալ վարակտեսակի շրջանակներում հատուկ պայմաններով տրամադրվող քարտին վարկի տրամադրման դեպքում՝ անվճար (Բանկի բանկոմատներից և Բանկի մասնաճյուղերում POS տերմինալներից կանխիկացման դեպքում)

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն 

Կարգավիճակ

1. ՀՀ ռեզիդենտ, որը ունի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված մշտական գրանցման

Տարիքը

Վարկի տրամադրման պահին վարկառուի տարիքը պետք է լինի 18 տարեկանից ոչ ցածր կանանց և նվազագույնը 21 տարեկան տղամարդկանց համար, իսկ վարկի մարման պահին չպետք է գերազանցի վարկառուի թոշակի անցնելու տարիքը

Վարկառուի վարկային պատմության  հանդեպ պահանջներ

Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

Աշխատանքային ստաժ

1. Աշխատանքի մշտական վայր                                                                    2. Անընդմեջ ստաժ աշխատանքի վերջին վայրում 4 ամիսների ընթացքում, եթե հաճախորդն ունի աշխատանքի մշտական վայր:

Կրկնակի դիմելու սահմանափակում -15 օր վարկի տրամադրման բացասական որոշման կայացման օրվանից սկսած (Բանկի բոլոր վարկային պրոդուկտների համար):

Վարկային ծառայությունից օգտվելու համար հաճախորդը պետք է Բանկում ունենա քարտային հաշիվ:

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

1. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:

2. ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ ՙԱՔՌԱ՚ վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:

3. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:

4. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Թարմացվել է առ՝ 07-03-2023թ., 15:32

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ