VTB-BANK

Ունիվերսալ +


Ունիվերսալ +

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1.

Գումար

1.000.000 – 12.000.000

2.

Տոկոսադրույք (տոկոսների հաշվարկը սկսվում է վարկային հաշվին վարկի գումարի մուտքագրման ամսաթվից և կատարվում է փաստացի օգտագործման օրերի համար)

10% տարեկան առաջին 6 ամսվա համար, 17% տարեկան՝ սկսած 7-րդ ամսից  

 

3.

Փաստացի տոկոսադրույք

17.6-18.4%

4.

Միանվագ միջնորդավճար Ակցիայի տրամադրման դիմաց

2%

5.

Վճարունակության գնահատում

 1. Բիզնեսի լուսանկարներ
 2. Հարցաթերթիկ (Հավելված 1)

6.

Ապահովում

 1. Երաշխավորություն «Բիզնես Ունիվերսալ» պրոդուկտի հայեցակարգին համապատասխան,
 2. Անշարժ և/կամ շարժական գույք, ընդ որում տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում, պետք է ապահովվեն հետևյալ պայմաններ.
 • որպես գրավատու կարող է հանդես գալ միայն վարկառուի/բիզնեսի հետ փոխկապակցված անձ,
 • գրավը պետք է հանդիսանա գրավատուի սեփականություն առնվազն 1 տարվա ընթացքում (բացառությամբ առաջնային շուկային ձեռք բերված գրավի),
 • հնարավոր է միայն 1 տրանսպորտային միջոցի գրավադրում

 

7.

Գործարքի մասնակիցների վարկային պատմության գնահատում

 1. Վարկառու,
 2. Երաշխավոր/երաշխավորներ/գրավատու,
 3. Վարկառուի ամուսինը/կինը, եթե այդպիսիք առկա չեն, ապա ընտանիքի անդամը,
 4. Բիզնեսի գծով իրական գործընկերներ,
 5. Իրավաբանորեն փոխկապակցված անձինք

Ընդ որում հայտում որպես գործարքի մասնակիցներ (Գործարքի մասնակիցներ) մուտքագրվում են միայն վերը նշված անձանց տվյալները

8.

Նվազագույն պահանջներ Վարկառուի գծով

 1. ՀՀ ռեզիդենտություն
 2. Տարիքը՝ 21 – 65 տարեկան
 3. Բիզնեսի նվազագույն փաստացի և պաշտոնական ժամկետ՝ 6 ամիս (եթե սույն փաստաթղթով այլ բան նախատեսված չէ)

4. Դատական մարմիններ ներկայացրած հայցերի Հաճախորդին սնանկ ճանաչելու մասին դատական մարմինների որոշումների (եթե առկա է հավաստի տեղեկատվություն), ինչպես նաև Հաճախորդի կամ նրա փոխկապակցված անձանց  հաշիվների կալանքների բացակայություն: Հաճախորդի կամ նրա բիզնեսի հետ փոխկապակցված անձանց  հաշիվների կալանքների առկայության դեպքում, որոնց գումարը չի գերազանցում  75.000 ՀՀ դրամ, վարկը տրամադրվում է միայն կալանքը հանելուց հետո: Եթե կալանքների գումարը  75.000 ՀՀ դրամից  գերազանցելու դեպքում, հայտը մերժվում է:

Եթե այլ փոխկապակցված անձանց (ընտանիքի անդամներ, ում հետ Վարկառուն փաստացի բնակվում է, վարում է համատեղ տնտեսություն, գրավատուներ, գործարքի մասնակիցներ) հաշիվներին կալանքների գումարը չի գերազանցում  150.000 ՀՀ դրամ, վարկը տրամադրվում է միայն կալանքը հանելուց հետո: Գումարի 75.000 ՀՀ դրամից գերազանցելու դեպքում, հայտը մերժվում է:

 

9.

Նվազագույն պահանջներ հոգեբանական երաշխավորի գծով

 1. ՀՀ ռեզիդենտություն
 2. Տարիքը՝ 21 – 65 տարեկան
 3. Բացասական վարկային պատմության բացակայություն (Բանկի պահանջներով)
 4. Դատական մարմիններ ներկայացված հայցերի, Հաճախորդին սնանկ ճանաչելու մասին դատական մարմինների որոշումների (եթե առկա է հավաստի տեղեկատվություն), ինչպես նաև երաշխավորի հաշիվներին 150,000 ՀՀ դրամից կալանքների բացակայություն: Ընդ որում, վարկը տրամադրվում է միայն կալանքները հանելուց հետո

10.

Նվազագույն պահանջներ ֆինանսական երաշխավորի գծով

 1. ՀՀ ռեզիդենտություն
 2. Տարիքը՝ 21 – 65 տարեկան
 3. Բիզնեսի նվազագույն փաստացի և պաշտոնական ժամկետ՝ 3 ամիս (ԻԱ/ԱՁ համար)
 4. Ունեցող աշխատավարձ և առնվազն 4 ամսվա աշխատանքային ստաժ
 5. Բացասական վարկային պատմության բացակայություն (Բանկի պահանջներով)
 6. Դատական մարմիններ ներկայացված հայցերի, Հաճախորդին սնանկ ճանաչելու մասին դատական մարմինների որոշումների (եթե առկա է հավաստի տեղեկատվություն), ինչպես նաև երաշխավորի հաշիվներին 150,000 ՀՀ դրամից կալանքների բացակայություն: Ընդ որում, վարկը տրամադրվում է միայն կալանքները հանելուց հետո

11.

Նպատակային մոնիթորինգ

Վարկային միջոցների նպատակային մոնիթորինգ չի անցկացվում

12.

Որոշման գործողության ժամկետը

Վարկ ստանալու որոշումը վավերական է 15 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ ՄՎԾ-ում հայտի հաստատման օրվանից:  ՄՎԾ հայտը մուտքագրելուց մեկ ամիս անց հայտը ինքնաբերաբար փակվում է՝ «Հաճախորդի նախաձեռնությամբ» նշմամբ

13.

Վարկի գործողության նվազագույն ժամկետը

6 ամիս

 

14.

Վարկի գործողության առավելագույն ժամկետը

48 ամիս

15.

Տուգանային տոկոսադրույք հիմնական պարտքի և տոկոսների գծով

0.1% օրական

16.

Պարտքի մարում վարկի գծով

 

Անուիտետ մարումներ, ճկուն ժամանակացույց՝ կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից (պարտքի մարումը ճկուն ժամանակացույցով ուժի մեջ  է մտնում  ՄՎԾ-ում ավտոմատացումից հետո)

 

17.

Վարկի տրամադրման եղանակ

 

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ

Վարկը կարող է տրամադրվել բիզնես քարտով 

 

18.

Վարկի օգտագործման եղանակ

 

Կանխիկ, անկանխիկ

 

19.

Միջնորդավճար վարկի վաղաժամկետ վճարման դիմաց

0%

20.

Այլ

 1. Վարկը ձևակերպվում և տրամադրվում է համապատասխան վարկային- ապահովման պայմանագրերը ստորագրելուց հետո, Բանկի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան (««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Փոքր բիզնեսի սուբյեկտների վարկավորման ուղեցույց» և այլն)
 2. Տվյալ ակցիայի շրջանակներում վարկը տրամադրելու դեպքում, զուգահեռ վարկը «Բիզնես Ունիվերսալ» պրոդուկտով չի տրամադրվում տվյալ ակցիայի շրջանակներում վարկի տրամադրման ամսաթվից մեկ տարվա ընթացքում

 

21.

Տվյալ հայեցակարգի մեջ չնշված բոլոր մնացած պայմանները կարգավորվում են «Բիզնես Ունիվերսալ» պրոդուկտի հայեցակարգով և սակագներով, ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Փոքր բիզնեսի սուբյեկտների վարկավորման ուղեցույց»-ով և ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում գրավադրված գույքի հետ աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգ»-ով

 

Թարմացվել է առ՝ 12-05-2020թ., 18:06

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ