VTB-BANK

Վարկ «Հաջողություն» և «Հաղթանակ»


Վարկ «Հաջողություն» և «Հաղթանակ»
ԱնվանոմՀաջողությունՀաղթանակ
Վարկի տեսակՎարկ/Վարկային գիծ
Գումարը (համարժեք այլ արժույթով)սկսած 20 000  մինչև 5 000 000 ԱՄՆ դոլլար Առանց սահմանափակումների (Բանկի մեկ փոխառուի գծով նորմատիվային սահմանաչափի սահմաններում)
Արժույթ1Դրամ, ԱՄՆ Դոլլար, Եվրո,  ՌԴ Ռուբլի 
Տարեկան  անվանական տոկոսադրույքըՊայմանագրային
Ժամկետ 1-ից մինչև 5 տարի 1-ից մինչև 7 տարի
Ֆինանսավորման եղանակԿանխիկ (վարկի գումարի 40%-ի չափով) և/ կամ անկանխիկ` համաձայն Բանկի Վարկային կոմիտեի որոշման
Վարկի նպատակը1. Շրջանառու միջոցների համալրում; 
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում; 
3. Տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի վճարում; 
4. Կրեդիտորական պարտքերի մարում; 
5. Այլ նպատակներով համաձայն Բանկի Վարկային կոմիտեի որոշման:
Ապահովություն1. Անշարժ և շարժական գույքի գրավ; 
2. Ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն4 (կազմակերպությունների հիմնադիրների և այլն);
3. Փոխկապակցված կազմակերպության  Երաշխավորությունը4 (առկայության դեպքում); 
4. Գույքային և ոչ գույքային իրավունքներ;
5.Այլ ապահովություն` համաձայն Բանկի Վարկային կոմիտեի որոշման:
Հիմնական պարտավորությունների մարման պայմանները1. Ամսական հավասարաչափ մարումներ 
2. Վճարման գրաֆիկը` բիզնեսի պահանջներին համահունչ
Տոկոսների մարման պայմաններըԱմենամսյա մարումներ սկսած վարկի/ վարկային գծի տրամադրմանը հաջորդող ամսվանից
ԱպահովագրությունՀամաձայն Բանկում գործող ընթացակարգի
Վարկի տրամադրման միանվագ վճարՎարկի գումարը մինչև 400 մլն ՀՀ դրամ - վարկի գումարի 0.4 % չափով նվազագույն գումար 10,000 ՀՀ դրամ,  առավելագույն գումար 600,000 ՀՀ դրամ:
Վարկի գումարը 400,000,001 ՀՀ դրամ և ավելի - վարկի գումարի 0.3%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար25,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ձևակերպման (գույքային ապահովության գրավի իրավունքի գրանցման*) միանվագ վճարԳրանցման ժամկետ (աշխ.օրեր)-ընտրվում է հաճախորդի կողմիցՎճարի չափը** (ՀՀ դրամ)
426,400
351,400
276,400
*իրականացվում է հաճախորդի համաձայնության առկայության դեպքում
**գանձվում է գույքային յուրաքանչյուր միավորի համար
Վերջնական օֆերտայից հրաժարվելու տուգանքվարկային գործարքի գումարի 0.15% (Տուգանը գանձվում է վերջնական օֆերտայի հիման վրա և առկայության դեպքում  (ստորագրվում է Բանկի և Հաճախորդի միջև տվյալ վարկային գործարքը Բանկի Վարկային Կոմիտեի կողմից հաստատվելուց հետո))
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության մասի նկատմամբ կիրառվող տույժ 0.1 % օրական
Ժամկետանց տոկոսների նկատմամբ կիրառվող տույժ30.1 % օրական
Տույժերի մարման հերթականությունը1. Տույժ/ Տուգանք
2. Վարկի տոկոսագումար
3. Հիմնական գումար
Հիմնական պարտավորության վաղաժամկետ մարման համար կիրառվող տուգանք2 %  վարկի/ վարկային գծի վաղաժամկետ մարվող գումարից
Չօգտագոծված վարկային գծի նկատմամբ կիրառվող տոկոս1.5 % տարեկան
Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման համար միանվագ տուգանքՈչ նպատակային օգտագործված գումարի 5 % չափով
Վարկային պայմանագրով սահմանված օգտագործման եղանակի խախտման համար տուգանքՕգտագործման եղանակի խախտմամբ օգտագործված գումարի 5% չափով, միանվագ
Մոնիտորինգի պայմանների չկատարման տուգանք 1% վարկային միջոցների մնացորդից միանվագ, բայց ոչ ավելի, քան 2,000,000 ՀՀ դրամ
Քաղվածքների(կրկնօրինակների), տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում5Ամենամսյա
Վարկի ձևակերպման/տրամադրման վայրԸստ Հաճախորդի ցանկության Բանկի  ցանկացած մասնաճյուղ
Գույքային ապահովությունը գրավից ազատման գործընթացի կազմակերպման միջնորդավճար 1,500 ՀՀ դրամ ( ներառյալ ԱԱՀ)
Վարկային գործարքի սպասարկման (պայմանների փոփոխության) վճար. Վարկային գործարքի ցանկացած պայմանի (այդ թվում` գրավի մասով, բացառությամբ հաջորդող գրավի թույլտվության) փոփոխության դեպքում 100,000 ՀՀ դրամ միանվագ յուրաքանչյուր հայտի համար: 
. Վարկային գործարքի պայմանների էական (հիմնական)* փոփոխությունների դեպքում`Վարկի/Վարկային գծի մնացորդի (եթե Վարկային գծի օգտագործան ժամկետը սպառվել է, համաձայն վարկային փաստաթղթերի) կամ Վարկային գծի (եթե Վարկային գծի օգտագործման ժամկետը չի սպառվել, համաձայն վարկային փաստաթղթերի) 0.2% չափով, բայց ոչ պակաս, քան 100,000 ՀՀ դրամ և ոչ ավելի, քան 1,000,000 ՀՀ դրամ: Միջնորդավճարը գանձվում է միանվագ յուրաքանչյուր հայտի համար: 
*Վարկային գործարքի պայմանների էական (հիմնական) փոփոխություններ են համարվում հետևյալ փոփոխությունները . Տոկոսադրույքի իջեցում; 
 .Գործարքի ընդհանուր ժամկետի փոփոխություն;  . Վարկային սահմանաչափի ավելացում**, . Գործարքի նպատակի (նպատակային օգտագործման ձևակերպման) փոփոխություն (վարկի սահմանաչափի շրջանակներում միանգամյա գործարքի նպատակի փոփոխության դեպքում կիրառվում է 100,000 ՀՀ դրամ միանվագ վճար յուրաքանչյուր հայտի համար): **Վարկային սահմանաչափի ավելացման դեպքում միանվագ վճարը հաշվարկվում է լրացուցիչ (ավելացվող) սահմանաչափից:
1Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա
2Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից
3Հավաքագրման պահին տույժերը (տույժերն ու տուգանքները),որոնք հաշվարկված են համաձայնագրով,չպետք է գերազանցեն  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված չափը:
4Երաշխավոր- ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, որն ունի պարտավորություն Բանկի հանդեպ, Վարկառուի պարտավորությունները ամբողջությամբ կամ մասնակի կատարելու նպատակով:
5Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով

 

ՏեղեկատվությունՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1.ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
2.  ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
3. ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ»
Վարկ/Գրավ1. Գրավով վարկի երաշխավորության աստիճանը (գրավադրման արժեքով) պետք է լինի ≥100%
2. Ներդրումային (կապիտալ ներդրումներ) նպատակների համար վարկի ապահովածության  աստիճանը անշարժ գույքի գրավի արժեքի նկատմամբ,  Բանկում բացված ավանդի/ Բանկի մուրհակի/ պետական ֆոնդերի երաշխիքների ցանկացած մասի համադրությանը (խառը գրավ), պետք է լինի առնվազն 85%:

3.Շրջանառու միջոցների համալրման համար վարկի ապահովածության  աստիճանը անշարժ գույքի գրավի արժեքի նկատմամբ,  Բանկում բացված ավանդի/ Բանկի մուրհակի/ պետական ֆոնդերի երաշխիքների ցանկացած մասի համադրությանը (խառը գրավ), պետք է լինի առնվազն 85%:

Համաձայն Բանկի ընթացակարգերի («ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում գույքի գրավադրմամբ աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգ)
Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ