VTB-BANK

Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր


Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր

Ագրովարկերի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

Նպատակ

Շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի  իրականացում

Արժույթ

AMD

Պրոդուկտի անվանումը

Միկրովարկեր գյուղատնտե-սության համար

 

Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրում

Որոգման համա-կարգերի արդիա-կան տեխնոլո-գիաների ներդրում

Ինտեն-սիվ խաղողի, պտղա-տու այգիների, հատա-պտղանոց-ների հիմնում

Գյուղա-տնտե-սական հումքի պահես-տավո-րում

Տոհմա-յին ԽԵԿ-ի բուծում

Տոհմային  ոչխար-ների և այծերի բուծում

ԽԵԿ-ի բուծում   

Ավան-դական այգիների հիմնում 

Ոչխար-ների և այծերի բուծում

Գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր: *

Թռչնաբու-ծության և խոզաբու-ծության համար

 

 

 

Վարկի գումարը (սահմանվում է փոխկապակցված վարկառուների խմբի համար)

300 000  - 1 000 000

 

 

1 500 000  - 45 000 000

1 500 000  - 45 000 000

4 000 000 - 45 000 000

1 000 000- 45 000 000

1 000 000  - 45 000 000

1 000 000 - 45 000 000

3 000 000- 45 000 000

3 000 000 - 30 000 000

3 000 000 - 30 000 000

3 000 000 - 15 000 000

3 000 000 - 15 000 000

Անվանական տոկոսադրույք

12.28%

13.17%

Փաստացի տոկոսադրույք

13%

14%

Համաֆինանսա-վորվող գումարի տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

Միանվագ միջնորդավճար վարկի գումարից

0%

Միջնորդավճար դրամական միջոցների կանխիկացման դիմաց  

0%

Վարկի սպասարկման ամսական միջնորդավճար

0%

Վարկի ժամկետը

6-24ամիս

6-60ամիս

6-36 ամիս

6-60ամիս

6-18 ամիս

6-60 ամիս

6-48 ամիս

6-60 ամիս

6-60 ամիս

6-60 ամիս

6-60 ամիս

6-36 ամիս

Գյուղատնտեսական կոպերատիվների պետ.համաֆինանսա-վորման չափը

0%

50%

50%

50%

30%

70%

70%

-

-

-

10%

-

Ֆիզ.անձանց, իրավ.անձանց, ԱՁ-ների համաֆինանսա-վորման չափը
 

50%

-

-

-

-

30%

30%

-

-

30%*

-

30%*

Հիմնական պարտքի մարում (անուիտետ վճարումներ, անհատական ժամանակացույց կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից )

Թույլ է տրվում մինչև 9 ամիս արտոնյալ ժամանակաշըր-ջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտոնյալ ժամանա-կաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 6 ամիս  արտոնյալ ժամանա-կաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամանա-կաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 3 ամիս  արտոնյալ ժամանա-կաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամա-նակա-շրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամա-նակա-շրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամա-նակա-շրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամա-նակա-շրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամա-նակա-շրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամանա-կաշրջան

Թույլ է տրվում մինչև 1 տարի  արտո-նյալ ժամանա-կաշրջան

Տոկոսների մարում

Վարկի գծով տոկոսների մարումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամիս

Մակերես

 

-

 

0.5 հա

-

0.5-100 հա

-

 

-

 

 

 

 

 

Տույժ վաղաժամկետ մարման համար

0%

Վարկի տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Վարկի օգտագործման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Ապահովում

Երաշխավորու-թյուն

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի երաշխավորություն (300.000-1000,000)

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի և մեկ ֆինանսական երաշխավորի  երաշխավորություն (1,000,000 - 3000000)

2 անձանց ֆինանսական երաշխավորություն (3,000,000-6,000,000)

 

Հոգեբանական կամ ֆինանսական երաշխավորի  մեկ երաշխավորություն ( 6,000,000 ավել)

Գրավ

Առանց գրավի  (300,000 - 6,000,000)

ՎՏԲ-Հայաստան բանկում գրավադրված/տեղաբաշխված  անշարժ գույքի/ավանդի գրավային արժեքի/  ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների/պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (6 մլն.ավել ) 100% աստիճան ապահովվածություն

ՌՄ որոշմամբ կարող է իրականացվել երաշխավորի փոխարինում կամ լրացուցիչ երաշխավորի ներգրավում

Ապահովվածության աստիճան (բացառությամբ  մինչև 6 մլն.դրամի անգրավ վարկերի)

 

  1. Վարկի գրավով ապահովվածության աստիճանը (գրավային արժեքով) պետք է լինի ≥100%
  2. Վարկավորման դեպքում.
  • Շրջանառու միջոցների համալրման համար վարկի անշարժ գույքի գրավային արժեքով ապահովվածության աստիճանը (բնակելի անշարժ գույք, առևտրային անշարժ գույք, արտադրական անշարժ գույք)/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկում տեղաբաշխված ավանդի / ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների / պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (խառը ապահովվածություն) պետք լինի  ≥ 50%, իսկ գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի 50%-ից ոչ ավել  (գյուղատնտեսական  անշարժ գույք ասելով հասկանում ենք հողամասեր, այդ թվում չկառուցապատված, շենքեր և շինություններ, նախատեսված գյուղատնտեսական գործունեության համար օգտագործման համար ),
  • Ներդրումային նպատակների համար վարկի անշարժ գույքի գրավային արժեքով ապահովվածության աստիճանը (բնակելի անշարժ գույք, առևտրային անշարժ գույք, արտադրական անշարժ գույք)/ ՎՏԲ-Հայաստան բանկում տեղաբաշխված ավանդի / ՎՏԲ-Հայաստան բանկի մուրհակների / պետական հիմնադրամների երաշխիքների ցանկացած բաժնային համակցությամբ (խառը ապահովվածություն)  ≥ 85%, իսկ գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի 15%-ից ոչ ավել  (գյուղատնտեսական  անշարժ գույք ասելով հասկանում ենք հողամասեր, այդ թվում չկառուցապատված, շենքեր և շինություններ, նախատեսված գյուղատնտեսական գործունեության համար օգտագործման համար),
  • Հաճախորդների համար (այդ թվում անգրավ), որոնց բաժնեմասը հասույթում   Ենթակառուցվածքային նախագծերից  վերջին 12 ամսվա համար և/կամ Ենթակառուցվածքային նախագծերի իրացման նպատակների համար ֆինանսավորման բաժնեմասը գերազանցում է 10% –անշարժ գույքի կամ դրանց հավասարեցված գրավի գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի/վարկային գծի100% : Գյուղատնտեսական  անշարժ գույքի բաժնեմասը  գրավային արժեքը պետք կազմի վարկի գումարի/վարկային գծի 30%:

 

 

Գրավի գնահատում

Գրավի գնահատումն իրականցվում է համաձայն Բանկի կոշտ գրավի գնահատման մեթոդաբանության

Ընթացիկ հաշիվների բացում/վարում

Բանկի սակագների համաձայն

Տույժ կիրառվող ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ

0.1% օրական

Տույժ կիրառվող ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ

0.1% օրական

Տուգանք գումարի ոչ նպատակային օգտագործման դիմաց  

Ֆիզ անձանց համար 0%,  ԱՁ-ների, իրավ.անձանց համար ոչ նպատակային գումարի  5% -ի չափով

Վերակառուցում, համաձայն վարկերի վերակառուցման ուղեցույցի

Պրոդուկտը գործում է ռիսկի ներքին նորմատիվներով հաստատված շրջանակներում (№ 928/443000 առ 14.04.2020)

Նկատառումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրում

Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով: ԱՁ-ների, իրավ.անձանց“Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն:

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկի մասնաճյուղ

Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում

  • Համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային կոմիտեի կանոնակարգի »: Ընդունված որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր:
  • Համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային որոշումներ կայացնելու կարգի »`վարկային պրոդուկտներ տրամադրելու Փոքր Բիզնեսին սուբյեկտներին: ԲԼԱ- ի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում, իսկ որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր
Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ