VTB-BANK

Ակցիա « BSW Գործընկեր» վարկ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝ 22%

  փաստ.` 22.14%

 • Վարկի ժամկետը

  Վարկի ժամկետը

  12 -ից 60 ամիս

 • Վարկային գումար

  Վարկային գումար

  1 000 000

 • Որոշման վերջնաժամկետը

  Որոշման վերջնաժամկետը

  1-ից 3 րոպե


Ակցիա « BSW Գործընկեր» վարկ

Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող վարկը նախատեսվում է զանգվածային ենթադասի Հաճախորդ հանդիսացող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց համար հաշվարկա-դրամարկղային սարք ձեռք բերելու և բիզնես այլ խնդիրների լուծման նպատակով: Վարկի պարտադիր պայման է հանդիսանում հաշվարկա-դրամարկղային սարքի գնումն առաջնային շուկայից:

Վարկը մշակվել է հաշվի առնելով տվյալ դասի առանձնահատկությունը և թույլ է տալիս բավարարել իրավաբանական անձանց/անհատ ձեռնարկատերերի փոխառու միջոցների պահանջարկը կարճ ժամկետներում:

Յուրաքանչյուր Հաճախորդ կարող է ունենալ միայն մեկ « BSW Գործընկեր» վարկ:

Ակցիան գործում է մինչև  10.08.2021:

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկիտեսակ

Անգրավ վարկ

Վարկինպատակ

վարկը նախատեսվում է  հաշվա-դրամարկղային սարք ձեռք բերելու և բիզնես այլ խնդիրների լուծման նպատակով

Վարկի գումար

300.000 ՀՀ դրամ

Վարկիտրամադրմանեղանակը

Անկանխիկ

Տարեկանտոկոսադրույք

17% տարեկան

Տարեկան

փաստացիտոկոսադրույք

18.4%  տարեկան

Վարկի ժամկետ

18 ամիս

Վարկի տրամադրման ծառայության վճար

Չի նախատեսվում

Հաշվի բացում և վարում

Բանկում գործող սակագների համաձայն

Մարման եղանակը

Ամսական հավասարաչափ մարումներով

Ժամկետանցհիմնականպարտքի և տոկոսների գծով սահմանված տույժ

0.1 % օրական

Վաղաժամկետմարմանտույժ

0%

Վարկի ապահովություն

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից պարտավորությունների

կատարման ապահովում է հանդիսանում  Բանկում հաշիվներով իրականացվող դրամական

 շրջանառությունը:Իրավաբանական անձանց պարագայում պարտադիր է Տնօրերի կամ

Հիմնադրի երաշխավորությունը:

Վարկիձևակերպման/տրամադրմանվայր            

Ըստ Հաճախորդի ցանկության Բանկի  ցանկացած մասնաճյուղ

Հաճախորդը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն պահանջներին.

 • ՀՀ ռեզիդենտություն (ԻԱ/ԱՁ),
 • Տարիքը՝ 21-65 տարեկան,
 • Բացասական վարկային պատմության բացակայություն (Բանկի պահանջներով),
 • Դատական մարմինների ներկայացված հայցերի, հաճախորդին սնանկ ճանաչման մասին դատական մարմինների որոշումների  բացակայություն: ԴԱՀԿ կողմից հաշիվների վրա կալանքների առկայության դեպքում , որոնց գումարը չի գերազանցում 50.000 ՀՀ դրամը, վարկը տրամադրվում է միայն կալանքները հանելուց հետո : Եթե ԴԱՀԿ կողմից հաշիվների վրա կալանքների գումարը գերազանցում է 50.000ՀՀ դրամը, հայտը մերժվում է:

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 
Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ