2007թ տարեկան ֆին. հաշվետվություն


Բանկի գործունեության ամփոփումը և ֆինանսական վերլուծությունը
Bank's_relize.pdf, 34 Kb, 01 July 2008

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն
File24.PDF, 549 Kb, 30 April 2008

Ֆինանսական արդյունքներ
File0019.PDF, 549 Kb, 30 April 2008

Հաշվեկշիռ
File0020.PDF, 634 Kb, 30 April 2008

Սեփական կապիտալ
File0021.PDF, 722 Kb, 30 April 2008

Դրամական հոսքեր
File0022.PDF, 812 Kb, 30 April 2008

Ֆինանսական հաշվետվություններ ներառյալ կից ծանոթագրությունները և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը
2007_ASRA_FS_VTB_arm_Final.pdf, 1 Mb, 30 April 2008

Բանկի ղեկավարության հայտարարություն
Համապատասխանության մասին հայտարարություն
Ներքին աուդիտի վարչության եզրակացություն
File0027.PDF, 2 Mb, 30 April 2008