2006թ հաշվետվություն

Աուդիտորական եզրակացություն 2006
audit2006.PDF, 638 Kb, 18 September 2007

Հաշվեկշիռ 2006
balance2006.PDF, 736 Kb, 18 September 2007

Ֆինանսական արդյունքներ 2006
fin2006.PDF, 603 Kb, 18 September 2007

Դրամական հոսքեր 2006
hosk2006.PDF, 798 Kb, 18 September 2007

Սեփական կապիտալ 2006
kapital2006.PDF, 644 Kb, 18 September 2007

Կից ծանոթագրություններ և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 2006
kits2006.pdf, 2 Mb, 18 September 2007