2005թ հաշվետվություն

Աուդիտորական եզրակացություն 2005
audit2005.jpg, 144 Kb, 18 September 2007

Հաշվեկշիռ 2005
balance2005.pdf, 29 Kb, 18 September 2007

Ֆինանսական արդյունքներ 2005
fin2005.pdf, 36 Kb, 18 September 2007

Դրամական հոսքեր 2005
hosk2005.pdf, 28 Kb, 18 September 2007

Սեփական կապիտալ 2005
kapital2005.pdf, 35 Kb, 18 September 2007

Կից ծանոթագրություններ և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 2005
kits2005.pdf, 66 Kb, 18 September 2007