2004թ հաշվետվություն

Հաշվեկշիռ
balance2004.pdf, 29 Kb, 27 September 2007

Ֆինանսական արդյունքներ
fin2004.pdf, 37 Kb, 27 September 2007

Դրամական հոսքեր
hosk2004.pdf, 30 Kb, 27 September 2007

Սեփական կապիտալ
kapital2004.pdf, 36 Kb, 27 September 2007

Աուդիտորական եզրակացություն
audit2004.pdf, 43 Kb, 27 September 2007

Կից ծանոթագրություններ և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
kits2004.pdf, 123 Kb, 27 September 2007