Ներքին աուդիտ

Բանկի ներքին վերահսկողության և աուդիտի համակարգը հանդիսանում է կորպորատիվ կառավարման անբաժանելի տարրը և Բանկի արդյունավետ գործունեության, բաժնետերերի և ներդրողների համար իր ներդրումային գրավչության աճի առանցքային գործոններից մեկը: Ներքին վերահսկողության համակարգի ապահովում է Բանկի գործունեության իրականացման կարգի պահպանումը` սահմանված ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով: Ներքին վերահսոկողության և աուդիտի համակարգերի աշխատանքի կազմակերպման միասկանակն սկզբունքերը ամրագրված են Բանկի ներքին իրավական կատերում: Միևնույն ժամանակ, Բանկը մշտապես աշխատում է ներքին վերահսկողության համակարգի հետագա զարգացման ուղղությամբ:

Բանկի Խորհրդին կից Աուդիտի կոմիտե
Ներքին աուդիտի Դեպարտամենտ

Թարմացվել է առ 26.05.2015թ., 10:15